قرارِ اول سلام!

Jeem - - الصفحة الأولى -

از ای �ن به بعد صبحه �ا که از خواب بی �دار میش �وید... از در خان �ه ک �ه وارد میش �وید... هر کدام از اعضای خانواده ک �ه وارد خانه میش �وند... خلاصه هر فرصت دیداری که پیش آمد سلام کنید! اولین نفری باشید که س �لام میکنید، با صدای بلند و لب خندان و پر انرژی! باور کنید تاثیرش بس �یار زیاد اس �ت؛ از قدیم گفتهاند سلام س �لامتی میآورد، امتحان کنید تا س �لامتی روانی را در خودتان حس کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.