ساعت همکاری و مانراواد ههت ین

Jeem - - الصفحة الأولى -

ت � خ �ا باب کنید

وهی که »ساعت همکاری « داشته باش �ید. مث �لا یک س �اعتی در روز وقت �ی هم �ه اعضای خانواده هس �تند، مثلا شبها توی کارهای خان �ه با مامان هم �کاری کنید و مش �ارکت داشته باشید. یکی ظرفها را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.