قرارِ دوم صداقت!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �ا اعض �ای خانوادهتان مط �رح کنید ک �ه از این ب �ه بع �د دروغ ممنوع! ی �اد بگیرید همیش �ه به همه اعضای خانوادهتان راس �ت بگویی �د، اگ �ر میخواهی �د راس �تش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.