ممممم وممامممدده هب! ا

Jeem - - الصفحة الأولى -

نقش ما در آن. یعنی منِ جوان چه جوری میتوانم به خ �وب بودن خانوادهام کمک کنم؟! چه جوری میتوانم فضای امنی را توی خانه برای مامان و بابا و خواهر کوچیکه و برادر بزرگه و... ایجاد کنم؟! کی گفته چون پدر و مادرمان ما را به دنیا آوردهاند و خانوادهای تش �کیل دادهاند، همه سهم خانواده خوب و س �الم داش �تن باید روی دوش آنها باشد و ما هیچ نقش �ی نداریم! اگر کمی فکر کنید میبینید بیش �تر از آنچه که تصورش را داش �ته باش �ید ش �ما در داشتن یک خانواده خوب تاثیرگذار هس �تید، آن وقت با هر اتفاق �ی توی خانواده نمیگویید که به من چه، من چه کارهام و... این هم چند پیش �نهاد س �اده برای شروع! نترسید حتی اگر مامان و بابا نپذیرفتند ناامید نشوید و روشهای دیگر را امتحان کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.