میاا؟جرا...

Jeem - - الصفحة الأولى -

اصلا بعید نیست، ما مرده، شما زنده! اگر همین رش �ته دیر یا زود وارد دانش �گاهها نشد، ما اسم این ستون را عوض میکنیم! ش �ماره قبل گفتیم که پ �ول درآوردن هم برای خ �ودش حس �اب و کتاب �ی دارد، اصول و روش �ی دارد و در نتیجه میتوان با دانس �تن علم پول، به پول رس � ید. این شماره با چند اصل دیگر از این علم آشنا شوید بی زحمت:

پول دست یافتنی است... اگر بنش �ینید و ت �وی ذهنتان کل �ی پیچ و خم س �ر هم کنید، آخ �رش هم با دیدن این همه دره و دس �ت انداز، ی �ک نُچچچ آبدار به خودتان بگویی �د، خیالتان راحت که به نتیجه نمیرس �ید. شما باید مسیر رسیدن به ثروت را طوری تعریف کنید که غیر ممکن به نظر نرس �د، باید مس �یر رس �یدن به پول برای ش �ما ش �فاف و باورپذیر باشد. حتما میدانید و بارها ش �نیدهاید که آدم به چیزی میرس �د که دقیقا به آن فکر میکند و ایمان دارد. برای این کار باید حواس �تان به ترتیب گامهایتان باشد. اول گامی را بردارید که باور دارید میتوانید از پس �ش بربیایید، آن وقت برداشتن این گام به شما انرژی میبخشد و شارژتان میکند برای گام بعدی...

برای پول نقشه بکشید... مقدار مبلغ مورد نظر و راههای رس �یدن به این ه �دف را روی کاغذ پیاده کنید و برای خودتان یک نقش �ه بکشید. از نظر علمی و در بح �ث هدفگذاری، اولی �ن قدم در راه رس �یدن به ه �دف، مکتوب ک �ردن اهداف اس �ت. محققان دانش �گاه ه �اروارد بعد از بررس �ی زندگی موفقترین آدمه �ای دنیا، به این نتیجه رس �یدهاند ک �ه 80 درصد این آدمهای موفق، کس �انی بودهان �د که برنامه زندگی و اهداف خود را به صورت مکتوب در دس �ت داش �ته و آن را م �و ب �ه مو اجرا میکردهاند! حالا خیالتان راحت ش �د، پس بروید و قلم و کاغذتان را بردارید...

مشورت، مشورت، مشورت... خیال نکنید که مثلا چون توی دانشگاه فلان رش �ته را خواندهاید، پ �س میتوانید خیلی موفق عم �ل کنید و وارد کاری بش �وید که مرتبط با رشتهتان است. بین خودمان بماند، تازه خودتان بهتر از ما میدانید که سیس �تم آموزش �ی ما یک مقدار ناچی �زی! آکادمیک است و به س �ختی میتواند ما را برای عالم واقعیت آماده کن �د. پس لطفا بگردید دنبال کار کشتهها و س �ابقهدارهایی که مسیر شما را رفتهاند، هیچ وق �ت بی خیال آموختن و مشاوره نشوید تا خیر ببینید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.