سفارشی اما به دور از شعارزدگی

Jeem - - الصفحة الأولى -

»تنه �ای تنه �ای تنه �ا « فیلمی به س �فارش صدا و س �یمای مرکز بوشهر اس �ت و قرار بود فقط به تلویزیون محدود شود، فیلمی که از ابتدا هم عنوان تله فیلم داشت اما بعد از نتیجه نهایی بسیار خوب آن، تولید کنندگانش را مجاب کرد تا آن را به عنوان یک فیلم س �ینمایی در جشنواره فیلم فجر شرکت دهند که اتفاقا خوب هم ظاهر شد. یکی از نکات مثبت این فیلم دوری حداکثری از ش �عارزدگی به رغم سفارشی بودن آن است. هرچند این موضوع کام �لا مطلق هم نیس �ت و در بخش هایی از فیلم میتوان بوی شعارزدگی را حس کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.