نیروگاه هستهای بوشهر

Jeem - - الصفحة الأولى -

نیروگاه هستهای بوشهر که در این فیلم واسطهای برای آشنایی رنجرو و الگ است، 1000 مگاوات قدرت دارد و اولین نیروگاه هس �ته ای کشورمان اس �ت. طراحی و س �اخت آن به قبل از انقلاب اس �لامی برمیگردد. ای �ن نیروگاه ب �ا همکاری کشور روس �یه تکمیل و راه اندازی شد. نیروگاه هستهای بوش �هر از فناوری پیچیدهای برخوردار است که در ارتقای صنایع کشور اهمیت فراوانی دارد. ای �ن نیروگاه از نوع رآکت �ور با آب تحت فشار است.(1 ( نی �روگاه اتم �ی بوش �هر دارای دو پس �ت 230 کیلوولت و 400 کیلوولت اس �ت. پس �ت 400 کیلو ولت از طریق دو خط به ش �بکه سراس �ری متصل میش �ود. این نیروگاه ش �هریور 1390 به شبکه برق سراسری متصل شد. ب �ه طور موقت به مهندس �ان ایرانی تحویل داده ش �د و در 2 س �ال آینده نیز تحوی �ل نیروگاه به ایران از سوی مهندسان روس به طور کامل انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.