چند نکته تستی درباره «تنهای تنهای تنها»

Jeem - - الصفحة الأولى - احسان رحیم زاده irjeem. [email protected]

»تنهای تنه �ای تنها« به کارگردانی احس �ان عبدیپور اولین بار در بهمن 1391 در جشنواره فیلم فجر ب �ه نمایش درآمد. این فیلم میخواهد پیام صلح ایرانیان را به جهان برساند و از حقوق کش �ورمان دفاع کن �د؛ آن هم ضم �ن به تصویر کش �یدن داستان دوس �تی دو نوجوان، حتی گذر داستان فیلم به سازمان ملل هم میخورد.

هم �ه بازیگران فیلم با لهجه جنوبی صحبت میکنند و به همین خاطر برای شنیدن دیالوگها باید دق �ت زیادی داش �ته باش �ید. دیالوگهای بازیگران روسی هم در فیلم زیرنویس میشود. میشود.

»احسان عبدیپور عبدیپور « کارگرداناین فیلم، کارشناس سینما و فیلمساز جوان بوشهری است که ساخت فیلمهایی فیلمهایی چون »توماج « و »یک بعد از ظهر تابستان تابستان« « را در کارنامه دارد. وی پیشتر پیشتر نیز با فیلمهایی فیلمهایی چون »افسانه 98 98« « و »همسنگار « به جشنواره فجر آمده و موفقیتهایی موفقیتهایی کسب کرده بود.

این فیلم در جشنواره فیلم کودك و نوجوان اصفهان حضور داش �ت و برن �ده چندین جایزه ش �د. با این حال نمیت �وان گفت فیل �م درباره ک �ودکان اس �ت. چون ب �ه یک موض �وع مهم و پیچی �ده (پرونده هس �ته ای ای �ران) از زاویه دید ک �ودکان نگاه میکن �د. جالب اس �ت بدانید که فرهومن �د، بازیگ �ر نوجوان فیلم گفته اس �ت: با وجود اینکه این فیلم خندهدار و س �رگرم کننده اس �ت، اما بعید میدانم نوجوانان با فیلم ارتباط برقرار کنند و بیش �تر فکر میکنم مورد اس �تقبال مخاطب بزرگسال قرار بگیرد!

در مراس �م تجلی اراده ملی جش �نواره فجر سال گذشته، فیلم س �ینمایی »تنهای تنهای تنها« با کس �ب 11 جایزه، رکورددار ش �د. البته جایزه نهاد ریاست جمهوری که ابتدا برای فیلم »تنهای تنه �ای تنها« در نظر گرفته ش �ده ب �ود، به فیلم سینمایی »رسوایی « ساخته مسعود ده نمکی اهدا ش �د. ده نمکی هم وجه نقدی ای �ن جایزه را به کارگ �ردان »تنهای تنهای تنها« اه �دا کرد. »بنیاد ادبیات داس �تانی در ایران« ، »جنب �ش عدالتخواه دانش �جویی « و »س �ازمان فرهنگ �ی، تفریح �ی ش �هرداری تهران« از جمل �ه نهادهایی بودند که

جایزهشان جایزهشان را به این فیلم اهدا کردند.

»تنه �ای تنه �ای تنه �ا « به س �فارش صدا و سیمای مرکز بوشهر ساخته شده و نام آن نخست »رنج �رو « بود که کارگردان مجب �ور به تغییر آن شد. ش �ایعاتی هست مبنی بر این که اثر در ابتدا قرار بوده فقط یک تله فیلم باشد.

این فیل �م در جریان رقابتهای جش �نواره نامزد کسب س �یمرغ بلورین بهترین فیلم بخش »نگاه نو« سیویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شد. جالب است بدانید که در مجموع 200 میلی �ون تومان ب �رای این فیلم هزینه ش �ده ولی موفقیت آن در جذب مخاطب مخ و جلب نظر مثبت منتقدان بسیار بیش �تر ا از دیگر فیلمهای پرهزینه بوده اس �ت. محدودیتهای محدودیت مالی عوامل فیلم به حدی ب �وده که به طور مثال در بخش �ی از فیلم ک �ه بالگرد م �ورد نیاز بوده بهج �ای اجاره آن از بالگردی در حال پرواز فیلمبرداری شده است.

»تنه �ای تنهای تنها تنها« در جش �نواره کودك و نوجوان برنده جوایز پروان پر �ه زرین بهترین فیلم بلند، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودك و نوج �وان (میث �م فرهومن فره �د) ش �د و در بخش س �ینمای بینالملل بینالملل هم جایزه بهتری �ن فیلمنامه (عبدیپور) (عبدی پور) را به دس �ت آورد. عبدی پور پس از گرفتن این جوایز با تاک تاکید بر این که انتظار جایزه بهتر و بیش �تر را نداشته است، گفت: ما از کسی طلبکار نیس �تیم و همین مق �دار جایزه هم که به »تنهای تنه �ای تنها« تنها « تع تعلق گرفت لطف و محبت دوستان میدانیم. میدانیم.

»تنه �ای تنهای تنها تنها« از مع �دود فیلمهای در حال اکران است که س � �ایت اطلاع رسانی دارد. علاقهمندان علاقهمندان به بازدید از سایت این فیلم می توانند ب �ه آدرس / مراجعه کنند. در این س سایت با عکس های پشت صحنه فیلم، تیزر و تیتر تیتراژ فیلم مواجه میشوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.