تشریفبیاورید،

Jeem - - الصفحة الأولى -

بنده نه رمالم و نه فالگیر، اما نیک میدانم که امروز پنجشنبه اس �ت! همچنین میدانم که شما اکنون در حال خواندن ستون فخیمه آنتن هستید، اما راستش را بخواهید نمیدانم الان س �اعت چند است! با این حال چند گزینه روی میز است: * اگر س �اعت 7 تا 10 صبح اس �ت: عجله نکنید، صبحانهت �ان را کامل بخورید، هنوز چند س �اعت فرصت دارید، در این فاصله میتوانید به چند نفر از اقوام یا دوستان صمیمیتان هم تماس بگیرید و یک جایی مثل اول بلوار نمایشگاه قرار بگذارید. * اگ �ر س �اعت 10 تا 14 ظهر اس �ت: لطفا هر چه سریعتر یک لباس را انتخاب کنید، الان دیگر خیلی فرصت ندارید که به سوال »چی بپوشم« فکر کنید، ناهار را هم با سرعت بیشتری بخورید، زخم معده گرفتید با من! بهتر است یواش یواش راه بیفتید که در ترافیک بعد از ظهر بلوار وکیلآباد یا بزرگراه امام علی (ع) گرفتار نشوید! * اگر ساعت 14 تا 21: آب دستتان است بگذارید زمین. همین الان که ش �ما مش �غول خواندن جیم هستید، جیمنویسان و عده زیادی از جیم خوانان در نمایشگاه کتاب در غرفه جمع و جور جیم در حال تبادل نظریهجات خود هستند، پس اگر میخواهید از غافله عقب نمانید لطفا عجله کنید و حتی مابقی جیم را در طول راه مطالعه بفرمایید، حضور ش �ما باعث دلگرمی و تسلی خاطر ماست! لطفا اگر قصد پرتاب گوجه فرنگی یا تخممرغی دارید آنها را س �الم به مسئول قس �مت کمکهای غیرنقدی جیم تحویل دهید، اگر میزان کمکها ش �ما زیاد باشد همان جا بس �اط املت را راه میاندازیم و دور هم صفاکاری میکنیم، قبلاً گاز پیک نیک مهیا شده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.