جیم

Jeem - - الصفحة الأولى -

مکالمه یک ایرانی و یک چینی. ایرانی: تو کشور ش �ما س �رعت دانلود چه قدره؟ چین �ی: ما تا یک صفح �ه اینترنتی باز کنیم 23- ت �ا فیلم دانلود میش �ه، ش �ما چطور؟ ایرانی: ما هم 2- 3 تا فیلم ببینیم یک صفحه اینترنتی باز میشه...!

س،ج! مخلص هم �ه اونایی که، چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره. زهرا استقلالی متعصب-مشهد.

در هفت �ه نامه جیم رباعی از خیام چاپ کردهاید که جدید اس �ت. خواس �تم بپرسم که از ایش �ان جدیدا دفتر ش �عری پیدا شده اس �ت؟ یا هن �وز هم مش �غول ش �عر گفتن هستند؟

رباع �ی مذک �ور از س �روده های ابوس �عید ابوالخیر بوده است که در منبع ما که فضای مجازی بود خیام ذکر شده بود.

س �لام جیم �ی. حالم به �م میخوره از س �ریالی که علیه بیحجابی س �اخته ش �ده و بازیگ �راش آرایش و پوش �ش بدی دارن و موضوع �ش هم همش خیانت همس �ران هستش.

واس ج! برای صفح �ه آرایی باید بگم که خیل �ی کار داره هم مش �کل رنگبندی داره هم مطال �ب غیر مربوط کنار همدیگن بهتره رنگ بندی روش �ن نباشه. همینطور تیره باید میکس رنگ داش �ته باشه. موضوع مطال �ب هر صفحه باید به �م بیان. جیم هم خیلی تو صفحات اس �تفاده شده. فعلن اینا رو داشته باش تا بازم فکرکنم!

جی �م. تا کی این مزخرفات و میخوای چ �اپ کن �ی؟؟؟ اس اول �ی از اس دوم �ی تعریف کنه. اس دومی از متن آخری. ای از او تعریف مکن �ه او از ای. اطلاعات بده از دنیا. زمان آزمون و خطا گذشته، از تجارب استفاده کن.

دلتنگی دانه دانه میافتد روی صورتم... ش �ور اس �ت طعم/ نبودنت!!! خیلی شور... (جیم �ی جونم یه هفته نبودی دلم واس �ت تنگیده)

جیم �ی مگه نوش �تن این آنت �ن چقدر س �خته که سه نفری مینویس �ین؟! (امیر و سعید و صبا ؟!)

س �لام جیمی چقدر بد ش �د هفته قبلی نیومدی راس �تی به نظرت آل کلاس �یکو به سود کی تموم میش �ه؟ مساوی که حرفشو نزن.

جیمی واسه تغییر جیم میگم آقای صبا و خانم س �عادتی هر دوتاش �ون توی آنتن ظاهر بشن. باور کن هیجانی میشه. از طرفه افکار گروه دالتونها و 3 تا اضافهها!

س جیم �ي، من همس �ن همون خانمي هس �تم که باهاش مصاحبه کردین، ولي من از 28 سالگي درس �مو دوباره شروع کردم و وارد دانش �گاه ش �دم، اونم با 2 بچه 6 و 10س �اله، اون �م تو ش �هر غری �ب. ميبیني پشتکارو.

س �لام جیمی. گفتی میخ �وای تغییرات بدی، م �ن میگم س �توناتو زی �اد کن، مثلا یه س �تون صرفا جهت اطلاع �ی، تلنگری، مس �ابقه ای، چیزی بزار یا یه کاری کن، بیا و جیمو کلا برعکسش کن یعنی از چپ به راست بچابونش باحال میشهها فکر کن.

ممنونیم از اظهارنظرهای دوستان و خوانندگان محترم، ولی این مواردی که شما اشاره کردید ربطی به گرافیک جیم ندارد و محتوایی اس �ت. اگر میگفتیم که در مورد محتوای جیم نظر بدهید چی میشد؟

سلام جیمی، امروز تو اسباب کشی قدرتو دونستم، تمام آرشیوم رفت دوره شکستنیها، عالی بودی! دستت مرسی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.