لطفا پیامکهای خود را فارس �ی و به ش �ماره 2000999 ارسال کنید. در متن پیامکتان فراموش نشود...

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �راي جی �م. جال �ب اینجاس �ت که پزش �کان بتافرون خارجی رو ب �ه ایرانیش ترجیح میدن. اونم بخاط �ر عوارض نمونه یراني! نکته قابل توجهش اینه که هیچکدام از پزش �کان ای �ن موضوع رو رس �ما تایید نميکنند. (احتمالا به خاطر ترس از اینکه مجوز پزشکيشون توسط سازمان بییییییب باطلشه).

جیم �ی اون که میگه صفح �ه رو زرد، نوشتهها رو سبز کن کجاست؟!!!! آخه عزیزم این پیشنهاده؟! نه جان جیم پیشنهاده؟! والا من که نفهمیدم بر چه اساسی اینو گفتن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.