مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

سرگرم سردرگم... یک ش �هروند مجازی که ترجی �ح میهد مطالب پستهایش »رمزدار « باشد و صفحات شخصیاش را »پرایوت « میکند را با ش �هروند دیگری که دم به دم دنبال عمومیتر کردن آثار مجازیاش است و برای ه �ر رهگذری درخواس �ت »دنبال هروی« میفرس �تد، مقایس �ه کنید. تعریف ه �ر کدام از فضاهای دنیای مج �ازی و کاربرد ابزارهای آنها را پیدا کنید. بعد ببینید کدام را بیشتر میپسندید؟ طالب هرکدام که ش �دید برهمان راه برید. اینکه امروز »پابلیک « باش �ی و فردا »پرای �وت «. اینکه ندانی چ �ه از این دنیای هزارت �وی میخواهی؟ اینها ش �اید س �رگرمت کنند اما خطر سردرگم کردن نیز دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.