معرفي وبلاگ

Jeem - - الصفحة الأولى -

که میروم به سوی سرنوشت کوتاه نوش �ت، متوس �ط نوش �ت، بلند نوشت و دیگران نوش �ت عناوی �ن دس �ت هبندی موضوعی پس �تهای وبلاگ این هفته است که از اسفند88 مرتب به روزرس �انی شده اس �ت . »که می روم به س �وی سرنوشت« یک وبلاگ ش �خصی با قالبی س �اده از نویس �ند ه خوش قلمی است که ترجیح داده هیچ نام و نشانی از خود در وبلاگ نگذارد و تنها به انتشار داستانک و یادداشتهای جوانپسند اکتفا کند. جذابیت متن و محتوای دستنوشت ههای منتشرش �ده در ای �ن وبلاگ به ان �داز های بوده که توسط سایتهای معتبر بازنشر و لینک داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.