مرسدس پیکان در راه است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

هاش �م یک �ه زارع (مدیرعامل گروه صنعتی ای �ران خودرو) گف �ت: همکاری با مرس �دس بنز را بعد از برداش �تن تحریم صنعت خودرو دنبال خواهیم کرد. بهنظر شماحاصلا ینهمکاری چهخواهد شد؟

س �مند ب �ه عن �وان محص �ول جدید مرسدس بنز معرفی خواهد شد

مس �ابقه ای میان تیم پیشکسوتان بنز با ایران خودرو برگزار خواهد شد

از محص �ولات ایران خودرو به عنوان نمونه آزمایشی برای سنجش تصادفات بنز استفاده خواهد شد

در لیگ برتر علاوه بر تیم پیکان شاهد تیم بنز خواهیم بود

صالح �ی (رئی �س س �ازمان انرژی اتمی): باید از این .... که اغلب..... اس �ت، به شدت دوری کنیم. اختلافه �ا و بگومگوها آن بچگانه اینترنت بدون فیلتر- وسوسه کننده جیم خواندن معتاد کننده خوردن هسته میوه- باعث بیماری

سیدحسن قاضیزاده هاشمی (وزیر بهداشت) درباره اقدامات دولت در زمینه آلودگی ه �وا گفت: خانم ابت �کار (رئیس سازمان محیط زیست) باید ... . در خیابان از ماسک استفاده کند تا عذرخواهی مسئولان خز نشده، عذر خواهی کنند ابتکار به خرج دهند از ته قلب، قدر دولت تدبیر و امید را بدانند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.