آقایون بلیتاشون لطفا...

Jeem - - الصفحة الأولى -

رئی �س انجم �ن جهان �ی خ �ودرو گفت �ه: س �رمایهگذاران بینالملل �ی به زودی ب �ه ایران میآیند. ب �ه تع �دادی هتل پ �ر س �تاره، چند رانن �ده در اختی �ار، چند نج �ات غریق (!) و تع �داد زیادی تلخک (برای س �رگرم کردن و احیانا پرت کردن ح �واس) نیازمندی �م. تیم مذک �ور وظیفه جذب س �رمایهگذاران را دارد و نجات غریقها هم باید حواسشان ن باشد که تولید کشور زیر این هجوم سرمایه یک ک وقت غرق نشود خدایی ناکرده!

به تعدادی نینجاي بازنشسته برای نظارت بر سوار ش �دن در اتوبوس نیازمندیم! اشتباه نکنید این آگهی مربوط به سازمان اتوبوسرانی نیست و صرفا براي آس �ودگی خاطر نمایندگان مجلس از انتخاب مسئولان دولتی لایق، در جارچی درج شده است. پ.ن: باهنر (نایب رئیس مجلس): آقای روحانی در زمان انتخابات تأکید داش �ت که من اتوبوسی نمیآی �م اما برخ �ی بدون بلیت س �وار اتوبوس شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.