شبهغ لروزهاهی اکتریهند آبکی روزگار دای نمشهندس جتباروصی ییترها

Jeem - - الصفحة الأولى -

یک زمان اس دکتر و م اع خا داشت، دک واقعا دکتر بودند و فقط در درمانگاه و مطب پیدایشان میکردی و مهندسها واقعا مهندس بودند و سرگرم پروژههای عمرانیشان! اما از وقتی که فارغالتحصیلان یا دانشجویان رشتههای پرطرفدار و اسم و رسمدار دانشگاه، سر از بنگاههای املاک، تاکسی تلفنیها، کافیشا پها و ... درآوردند دیگر آن دکتر و مهندس گفتنها هم فراگیرتر از قبل شد. حالا نه این که این دست از مشاغل، مشاغل خوبی نباشند اما سوال اینجاست که چرا دانشجویی که سالها عمر و سرمایهاش را هزینه میکند تا مدرکی در یک رشته دانشگاهی حالا چه فنی، چه انسانی، چه پزشکی و ... کسب کند، باید به شغلی روی بیاورد که هیچ ارتباطی با آنچه خوانده ندارد! آیا نباید در کنار تحصیلات خود به تحقیق و مطالعه بیشتر در حوزه رشتهاش بپردازد و با جنبههای عملی و کاربردی آموختههایش آشنا شود، مقصر اصلی کیست؟ آیا دولت نتوانسته است این فرصت و نیاز دانشجویان را برآورده کند؟ یا خود دانشجویان هستند که هیچ مهارتی در رشته تحصیلی خود ندارند و نبود برنامهای مشخص و جامع برای جذب این همه دانشجو را بهانه میکنند؟! رسیدن به روزی که به نام »دانشجو « در تقویم ثبت شده است، بهانه آن می شود تا سراغ پیگیری این سوالها برویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.