شم

Jeem - - الصفحة الأولى -

آلودگ �ی صوت �ا را به یاد س �ر و صدای خودروها و موتور سیکلتها میاندازد. ب �دون آنکه حواسمان باش �د داریم چه کار ب �ا زندگیم �ان میکنیم تا توانس �ته ایم دامنه آلودگی صوتی را با دست خودمان گسترش دادهایم.

از س �ر و صدای دزدگیرها و آژیرهای خطر، بوقهاي ممتد در ترافیک س �نگین، اگزوز دس �تکاري ش �ده موتورسیکلتها و یا موزیکی که نیمههای ش �ب همسایه بغلیتان با صدای بلند توی اتاقش گوش میکند، آلودگی صوتی به حس �اب ميآید و برخ �لاف تصور خیليها همه انواع این اصوات مزاح �م باعث تاثیرات منفی روی سلامتی آدمیزاد میشود.

گوشت �ان زی �ادی وزوز میکند، مدام احساس خس �تگی می کنید، ش �نوایی تان به نظر میرس �د که در حال کم ش �دن است یا اطرافیانتان به ش �ما میگویند که مدتی است خش �انت خونت �ان زیاد ش �ده (یعنی خش �ن ش �ده اید). هر کدام از این موارد به تنهایی (البته با تش �خیص پزش �ک متخصص) میتواند یکی از ع �وارض آلودگیهای صوت �ی دورو برتان باش �د. ش �لوغ یهای زیاد و سر و صداهای ساختمانی که این روزها در بیشتر قس �مت های شهری دیده میشود یکی از عوامل استرس زای بیولوژیکی است و باعث تحریک و تخریب سلسسه اعصاب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.