اول؛ ت

Jeem - - الصفحة الأولى - مريم ملى irjeem. melli@m.

صبح با دینگدینگ گوشی همراهتان از خواب بیدار میشوید، بعد از یک کش و قوس طولانی و عمیق، آن قدر احساس خستگی میکنید که انگار اصلا نخوابیدهاید. از خانه که بیرون میآیید س �ر و صداهای خودروهای سنگین ساختمان در حال س �اخت اطراف خانه توی گوشتان میپیچد. س �وار اتوبوس میشوید، صندلی جلوییت �ان دارد با تلفنش حرف میزند، تا جایی که تارهای صوتیاش اجازه میدهد داد میزند و بلند بلند میخندد. (پ. ن: حقیقت �ش این مطلب اولش بیش �تر از این حرفها بود، یعني هم درباره آلودگ �ي صوتي غر زده بودیم و هم درباره آلودگي نوري مطالبي را براي ش �ما تهیه کرده بودیم ولي ام �ان از این خروس بي محل تبلیغ �ات که نیامده جاي ما را تنگ کرده اس �ت! به هر ح �ال تیتر مطلب را که در مورد هر دوي این 2 آلودگي هاس �ت را به نشانه اعتراض دست نزدیم!)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.