آلو دگ

Jeem - - الصفحة الأولى -

شما را به خدا، اگر نیمه شب هوس گوش کردن موسیقي کردید از هدفون و هندزفری اس �تفاده کنید. باور بفرمایید این فناوريها را برای در و دیوار اختراع نکردهاند.

اتوبوس یک مکان عمومی به حساب میآید، حالا زنگ گوش �ی همراهتان هیچ که مو به تن آدم س �یخ ميکند، حداقل هنگام مکالمهتان با صدای آهس �ته صحبت کنید تا مزاحم دیگران نباشید.

صبح زود اس �ت ش �ما بیدار هس �تید دلیل نمیشود پیرمرد بنده خدایی که در همسایگی ش �ما زندگی میکند یا نوزاد همس �ایه پایینی هم بیدار باش �ند که با بوق خودرو، همسر یا فرزندتان را صدا میزنید. آیفون منزلتان از نعمتهای خداست برای همین وقتها.

توجیهتان برای جش �نهای خانگیتان این اس �ت که »یک ش �ب که هزار ش �ب نمیش �ه بابا« . در همین یک ش �ب شاید مریضی در همسایگیتان...

فایدههای درختکاری نا تمام اس �ت. مثلا درخت ب �رای کاه �ش آلودگیهای صوتی اطراف منزلت �ان هم میتواند یک نقش خیلی موثر داش �ته باشد. هر چه قدر بیشتر جلوی منزلتان را درخت بکارید از صداهای مزاحم در طول ش �بانه روز بیشتر در امان خواهید ماند. س �عی کنید بیش �تر در راستای پنجرههای منزل درخت بکارید.

حقیقتا دوره بازیهای پر س �ر و صدا توی کوچهها و خیابانهای فرعی گذشته است. جیغ و دادهای یک ب �ازی فوتبال و یا بازیهای دوره نوجوان �ی و جوانی که با بچههای محل میش �ود انجام داد را اگر به یک زمین ورزشی یا یک محوطه مخص �وص انتق �ال بدهید ه �م خودتان بیش �تر کیف میکنید هم محلهتان را در آرامش نگه میدارید.

دزدگیر خودروتان را در بالاترین میزان حساسیت قرار دادهاید. یک بچه گربه هم که از کنارش رد میش �ود ش �روع میکن �د به س �ر و صدا. تا ش �ما بیایید و بفهمی �د که خودروي شماس �ت و آن را خام �وش کنید تعداد زیادی خان �واده را عصبی کردهاید.خدا را خوش نمیآید واقعا! ما فرض را گرفتهایم که ش �ما مثل یک جوان خ �وب و خوشتی �پ و ح �رف گوشکن، نشس �تهاید و زی �ر و ب �م هم �ه علای �ق و مهارتهایتان را درآوردهاید. آن وقت جلوي ه �ر علاقه و مهارت، راهها، چاهها، راه میانبر، موان �ع و محدودیتها را نوش �تهاید. بعد به نتیجه رس �یدهاید که خب، مث �لا ميخواهید بروید دنبال مهارت آش �پزي، چ �رمدوزي یا مثلا نجاري. حالا اصلا از خودتان پرس �یدید یا به این فکر کردید که بعد از این انتخاب چه اتفاق �ي برایتان ميافتد و چه فوایدي ميتواند داشته باشد!

چه مزهاي دارد این دستمزد... فوقالعاده اس �ت، حتما باید تجربهاش کنید. مزه دس �تمزد خود آدم، از آن دسته طعمهایي اس �ت که حس �ابي زیر زبانتان مزه ميکند. اصلا هم ربطي به مقدارش ندارد. کم باشد یا زیاد، مزهدار است. حالا فکر کنید که با همین پول، بتوانید یکي از وس �ایل مورد نیازتان را بخرید، ب �راي پدر و مادرت �ان هدیه بگیرید، قدرت کمک به دیگران را داشته باشید و حتي بتوانید کار و بارتان را گسترش دهید. مزهدار نیست؟!

چه کیفي دارد این احساس... یک عمر مصرفکننده بودهاید و چشمتان به دس �ت و هنر بقیه! اما ح �الا به عنوان مثال، با مهارت در خیاطي همه ذوق و استعدادتان را پیاده ميکنی �د روي کار، تولیداتتان را یکي یکي ميدهید بیرون و بعد هم س �فارش کار ميگیرید. آن وقت اس �ت که حس ناب مفید ب �ودن هم �ه وجودتان را ميگیرد. احس �اس ميکنید که وجود دارید.

به این ميگویند تغییر... وقتي برميگردید و گذش �ته را نگاه ميکنید، ميبینید که چقدر نسبت به هم سن و سالهاي خودتان جلوترید. مسیري که آنها ميخواهند در عرض چند س �ال آینده طي کنند، شما در حال حاضر طي کردهاید. داش �تن مهارتهاي ج �ور واجور هیچ وقت بدون فایده نیس �ت. حت �ي اگر ب �ا مهارتهایتان به پول نرس �ید، حداقلش این اس �ت که چیزهای �ي بلدید که قطعا در زندگي آینده به کارتان خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.