هر چه پیش آید، خوش آید!

Jeem - - الصفحة الأولى - مجتبینورعلی irjeem. noorali@m.

گفتی �م حالا ک �ه حرف از جامجهانی به میان آمد، برویم س �راغ گلزنان تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی. از همان اولیشان که حسن آقا روشن تا همین آخری که سهراب بختیاریزاده بود. از آنها خیلی راحت و سر راست دو سوال بپرسیم: 1. نظرش �ان در خصوص حضور ایران در جام جهانی 2014 برزیل چیست؟ 2. اگر بخواهند خودشان برای ایران گروه بچینند، چه تیمهایی را در گروه ایران قرار میدهند؟ 1 به نظرم همین که ایران توانس �ت راهي جام جهاني ش �ود کار بزرگ �ي را انج �ام داده و باید از بازیکنان تی �م ملي و کادرفني آن تش �کر کنیم، چرا که ميبینیم تیمهاي زیادي که در سطوح بالایي هس �تند نتوانستند راهي جام جهاني شوند و همین که ما به برزیل رفتیم اتفاق خوبي است. 2 من فک �ر ميکنم اگ �ر در گروه بوس �ني و س �وئیس ق �رار بگیریم، ميتواند براي فوتبال ما خوش �ایند باشد. 1 خب خود ما تجربه حضور در جام جهاني را داش �تیم و ميدانیم که بودن در این بازيها چهقدر ميتواند به ایجاد شادي در کشورمان کمک کند. البته خوش �بختانه امسال تیم ملي بدون دغدغه راهي جام جهاني شد و خیلي حرص نخوردیم اما فکر ميکنم ميتوانستیم بهتر از این عمل کنیم. 2 ب �ه نظرم همه تیمه �ا با قدرت در جام جهاني حاضر ميش �وند و خیلي نميش �ود گفت که چه سرنوشتي در انتظار تیم ملي کشورمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.