سوئیس، بوسنی، الجزایر، ایران

Jeem - - الصفحة الأولى -

از قدیم در گوشمان خواندهاند که آرزو بر جوانان عیب نیست. از آنجایی هم که ما همچین یک نموره خودمان و شما را جوان میدانیم، پس گفتیم آرزویی کنیم بلکم این آخر عمری (!) برآورده شود. هنوز که نه به دار است و نه به بار، اما مغز نداشتهمان دوست دارد که قرعه برای تیم ملی فوتبال کشورمان اینطوری بیفتد. عنایت کنید تا مزایایش را هم بگوییم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.