ویژگیهای این گروه

Jeem - - الصفحة الأولى -

1. 2. 3. این گروه هم نشان میدهد که از ابتدای خلقت ایرانی جماعت شانس نداشته است. این خودش یک مزیت ساده و مناسب است. مگر نه؟ ما با ژرمنها که هم نژادمان هستند رو به رو شدهایم و از این بابت میتوانیم خوشحال باشیم و با کمک هم انگلیس جنایتکار را زمینگیر کنیم. آخ جون! از آنجایی که ایران و انگلستان روابط حسنهای دارند (!) و بعید است هیچوقت فوتبالیستهای ما مقابل مردان مستطیل سبز جزیره قرار بگیرند، این فرصت مغتنم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.