خداحمممممافظی

Jeem - - الصفحة الأولى - مژده رنگیان irjeem. [email protected]

پیش از این هم صحبتهای صحبتهایی کرده بود، اما کسی فکرش را هم نمیکرد. مثل همیشه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جهانی و اینبار اینبار در رقابت رقابتهای قهرمان قهرمانان، درخشید و ما را مقابل تلویزیون میخکوب کرد. بازی آخر مقابل ژاپن بود که به راحتی پس پسران آریایی توانستند این تیم را شکست دهند ولی بعد از آن شاهد اتفاق بهتآوری بودیم. فرهاد ظریف همان لیبرو دوستداشتنی تیم ملی، تصمیم خود را گرفته بود. چهار گوشه زمین والیبال را بوسید و در آغوش ولاسکو و در جم جمع دوستانش با تیم ملی خداحافظی کرد. در آن لحظه همه ما پای تلویزیون آه حسرتی از دل کشیدیمم کشیدیم که چرا!؟ ولی ول فرهاد خودش دلیلش را میدانست و مصمم بود. به دلیل این خداحافظی به سراغ بهترین لیبروی آسیا رفتیم، و از او به خاطر تمام لحظات شیرین و غرورآمیزی که به ما ایرانیان هدیه داد، تشکر کردیم. چ چرا خداحافظی؟ خب خ تصمیمی بود که چند ماه پیش گرفته بودم، متاسف متاسفانه لیگ جهانی و تمرینات آن خستهکننده بود و مجبور بودیم زمان زیادی را از خانواده دور ب باشیم. ابتدا قرار بود در آخرین بازی لیگ جهانی مقابل آلمان خداحافظی داشته باشم ولی »سی چلو « پیشنهاد داد این حرف را به ولاسکو نگ نگویم، به همین دلیل در جام قهرمان قهرمانان این تصمیم را گرفتم و صبح بازی با ژاپن این موضوع را با ولاسکو مطرح کردم... واکنش ولاسکو چهطور بود؟ در ابتدا خیلی جا خورد ولی زمانی که شرایطم را توضیح دادم، بسیار حرفهای برخورد کرد و به تصمیم من احترام گذاشت و گفت شاید نیاز به استراحت داشته باشم.

واکنش دوستانتان در تیم به این تص تصمیم چهطور بود؟

بچههای قدیمی تیم مثل سعید معروف و محمد محم موسوی خیلی با من صحبت کردند و گفتند هنوز مسابقات زیادی هست که باید شرکت کنیم و هنوز زود است، اما من تصمیم خودم را گر گرفته بودم تا در اوج خداحافظی کنم، چون دوست نداشتم چند وقت دیگر کنار گذاشته شوم.

سخت نبود گرفتن چنین تصمیمی؟ خداحافظی خداح در اوج کار سادهای نیست!

چرا، چ خیلی سخت بود. یکی از سختترین تص تصمیمهای زندگیم بود و مطمئنا در آینده

برایم سختتر هم خواهد بود، چون بازی تیمی را نگاه میکنم که خودم در آن حضور داشتهام و حالا نیستم و شاید مجبور شوم دیگر مسابقات تیم ملی را تماشا نکنم!

واکنش مردم در این چند روز در مورد خداحافظی شما چهطور بود؟

در این مدت مردم خیلی لطف داشتند و واقعا شرمندهام کردند. فکرش را نمیکردم اینقدر مردم مرا دوست داشته باشند.

خب برویم سر سوال همیشگی، فرهاد ظریف والیبال ایران از کجا شروع شد؟

والیبال را از پنجم ابتدایی و سطح مینی والیبال در مشهد شروع کردم و از همان زمان قهرمانی استان را تجربه کردم. بعد از آن در راهنمایی و دبیرستان هم این قهرمانیها ادامه داشت که در این مسیر، مربیاني همچون غفرانی، فریدانی، جبار قوچان نژاد، باقر سلیماننژاد،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.