ازوبلاگ» پلنگ در پرانتز«

Jeem - - الصفحة الأولى -

کفه مرگ ب �ه زودی کفه مرگ �ت را میگ �ذاری زمین و خلاص! به گمانم دکترم گفته بود این جمله را؛ در همان درمانگاه شبانهروزی نزدیک خانهمان؛ درس �ت وقتی که برگه آزمایش �م را گذاش �تم پی �ش روی �ش و او نگاهی به برگ �ه و نگاهی ب �ه من انداخت. در چش �مهایش همان تعجبی م �وج میزد که در چش �مهای آن زن جوان در آزمایش �گاه وقتی برگ �ه آزمایش را گذاش �ت کف دس �تم. - مال خودت است؟! با تکان سر جواب �ش را داده بودم و زن چیزی نگفته بود. - چه کار کردی با خودت خانم؟ جوابی نداش �تم که بدهم. یک هفته است با خودم میاندیشم که اگ �ر آن روز از چهار تا پله زیرگذر نیفتاده بودم اگر دوس �تان مهربانم نبودند که ب �ه اصرار مرا ببرن �د درمانگاه و این بار هم مثل چند بار قبلی بی خیال میش �دم حتما چند ماه بعد کفه مرگم را زمین گذاشته بودم و خلاص!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.