معرفي وبلاگ

Jeem - - الصفحة الأولى -

یادداشت های یک خواب زده مینویس �م تا خودم را گم نکنم. این وبلاگ را درس �ت کردهام برای اینکه آرزو دارم نویسنده شوم... و جایی خواندهام که برای نویسنده شدن باید تمامیاحساس �اتت را بنویسی. میخواهم تمامیاحساساتم را اینجا بنویسم... صبحهایی که توی دانشکده از شدت بیهمزبانی به نوشتن پناه میبردم، شاید مغزم تخلیه شود و بتوانم شروع کنم به کار... غربت هم بی حس �ن نیست. اگر ایران بودم هیچ وقت نمیفهمیدم که به نوشتن علاقه دارم!! اینجا مینویسم برای اینکه ... شاید همین نوشتهها روزی بش �ود داستان زندگیام. داستان زندگی زنی که در شروع سی و دومین سال زندگی اش تازه تصمیم میگیرد نویسنده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.