بدترین شکنجههای تاریخ

Jeem - - الصفحة الأولى -

قب �ل از این ک �ه پای �ان نامه این ش �ماره را بخوانی �د، همین اول کار عارض میش �ویم که خواندن این مطلب به افراد سادیس �می و ساندیس �ی توصیه نمیشود و خود حقیرمان ک �ه هیچ حت �ی جن �اب پیگ �رد قانونی هم مسئولیت عواقب آن را نمیپذیرد! از فیس بوکیهای عزیز پنهان نیست از شما چه پنهان که وزیر امور خارجه که همه او را به ظریف میشناسند در صفحهای که منتسب به اوست، »بدترین شکنجه« خود را بیدار ماندن تا نصف شب برای انجام مذاکرات اعلام کرده است! چرا که به گفته خودش ساعت 5 صبح بیدار میشود و عادت دارد س �اعت 11 ش �ب ه �م بخوابد. ب �اور بفرمایید ما تا قبل از ای �ن دولت فکر میکردیم بدترین ش �کنجه ب �رای یک وزیر امور خارجه این اس �ت که در س �نگال خبر عزل �ش را از زبان یک س �نگالی بش �نود! اما امروز با خواندن این بدترین شکنجه ناگهان ش �کنجه بینیمان دچار تحول شد و بدترین شکنجهها در نظرمان تغییر کرد:

بدترین شکنجه برای یک خبرنگار: یک س �اعت با یک مس �ئول مصاحبه کنه وطرف کل �ی حرفهای داغ بزنه ول �ی از آخر بگه: اینایی که گفتم رو از قول من ننویسی ها!

بدترین ش �کنجه برای یک دانشجو: هیچ استادی سر کلاس جزوه نگه!

بدترین شکنجه برای یک علی دایی: کلا داور رو از مسابقات فوتبال حذف کنن!

بدترین ش �کنجه برای یک آقای ایمنی: ش �یر گاز رو باز ب �ذاری، پنجرهه �ا رو هم ببندی، نتونه بیاد تو تذکر بده!

بدترین شکنجه برای یک مسافر تاکسی: بقیه پولش �و بهش ندی و بگ �ی بجاش درو محکمتر ببند!

بدترین شکنجه برای یک مشهدی: او را به درخت بس �ته و بگویی: سی متری طلاب درن شله مدن! (این شکنجه هیچ وقت تغییر نمیکند و همیشه بدترین است!)

بدترین شکنجه برای یک مخاطب جیم: پایین 8 صفحه از جیم رو آگهی چاپ کنی!

بدترین ش �کنجه برای یک وزیر خارجه که ساعت 11 شب خوابیده: صبح پاشه ببینه فیس بوکش با فیلتر شکن هم بالا نمییاد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.