بیا بریم کوه...

Jeem - - الصفحة الأولى -

ی �ک نفر خس �ته: من از فض �ای مجازی و مخصوصا این ش �بکههای مجازی خسته شدهام، مدتی اس �ت که تصمیم دارم دل به کوه و بیابان بزنم، نظر شما چیست؟

مش � اورهچی: متاس �فانه دیر به فکر افتادید! بیاب �ان را که مریدان ابوجارچی قرق کردهاند، در م �ورد کوه هم زودتر از ش �ما خیلیها در صف هس �تند، از جمله حس �ین قاض �ي زاده (نماینده مجلس) که گفته: »من علاقمندم به روستایي در دامنه کوه بروم که فقط آس �مان و س �تاره داشته باشد و در آنجا سیر آفاق و انفس کنم و روزنامه و سایتي نبینم! « البته یک مورد اکازیون 50 متری حاشیه ش �هر دارم؛ اگر میخواهی، بیا بیعانه بده تا معامله کنیم!

خوشبو نژاد: با اجازه ش �ما ما در مس �کن مهر ساکن هس �تیم. مدتی است که بوی بد کود م �ن را اذی �ت میکند ول �ی در دور و بر ما هیچ اثری از کود نیست! به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟!

مشاورهچی: مش �کل از ضمی �ر ناخ �ودآگاه شماس �ت! احتم �الا متوج �ه صحب �ت مع �اون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی شدی که گفته: »دولت در سالهای اخیر مبالغی که باید ب �ه صندوق میداد را ص �رف پرداخت یارانهها و مس �کن مهر کرده و هزینههای بخش کش �اورزی را پرداخت نکرده است. « شاید پول کشاورزی به مس �کن مهر واریز شده باشد ولی کود کشاورزی س �رجایش بوده، پس بیخود به بینیات بد راه نده!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.