مرجع مورد نظر در دسترس نمیباشد

Jeem - - الصفحة الأولى -

معصوم �ه ابت �کار (رییس س �ازمان حفاظت محیط زیس �ت) در خصوص سخنان نمایندگان مجلس ش �ورای اس �لامی مبنی بر آل �وده بودن ریزگرده �ای ش �هر اهواز ب �ه اورانی �وم، گفت: نماین �دگان مجل �س مرج �ع تش �خیص عل �ت آلودگی هوای اهواز نیس �تند. تصور کنید که اگر همه مس �ئولان قرار باش �د چنین جوابهایی به بخشهای نظارتی بدهند چه خواهد شد. - رییس بانک مرکزی در پاس �خ به سوالی درباره کاهش ارزش پ �ول ملی: نه نمایندگان مجلس، نه وزیر اقتصاد و نه جمشید چهارپایه مرجع تشخیص ارزش پول ملی نیستند! همی که هست! - رعلی دایی در پش �ت خ �ط برنامه نود: خیلی مع �ذرت میخوام آق �ای فردوس �یپور، ولی نه شما، نه کارش �ناس محترمتون و نه نمایندههای مجلس(!) مرجع تش �خیص ناداوری نیستید! تیم ما باز هم به ناداوری باخت!

وزیر بهداش �ت گفته در ایران 3 برابر هزینه عوارض س �یگار که کشنده اس �ت، برای درمان صرف میش �ود. بنابراین باید برای این کالاهای آسیبرسان عوارض مشخصی تعریف شود. تیم پیشبینی هفته راهکارهایی ساده برای گرفتن عوارض از این کالای آسیبرس �ان ارائه میکند که به عدالت هم نزدیک است! - ع �وارض را از طری �ق س �یگار فروشها و بر اساس س �لامتی اشخاص از خود فرد بگیریم. تا در صورت مریضی خرجش روی دس �ت دولت نباشد و جلو جلو فکر چاره کرده باشیم. - اف �راد را ب �ه ش �هرهای آل �وده مث �ل پایتخت بفرستیم، تا به جای خرید سیگار و تحمیل هزینه بر خانواده خودشان و سیستم سلامت دولتی، با کشیدن نفس عمیق، از دود طبیعی بهرهمند شوند و سیگار را کنار بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.