777

Jeem - - الصفحة الأولى - وجيههمحمدپور irjeem. mohammadpoor@v.

هنوز هم بعد از گذشت 7 سال دلم برای نوشتن توی جیم غنج میرود. هنوز هم بعد از گذشت 7 سال دلم برای دیدن جیم چاپ شده روی دکه مطبوعات ذوق میکند، هنوز هم بعد از گذشت 7 سال دلم با خواندن پیامکهای مخاطبین جیم شاد میشود. شاید برای من که تقریبا از همان شمارگان اول جیم همراه جیم بودم زدن این حرفها خندهدار باشد، شاید برای من که بعد از جیم رسانههای مختلف با مسئولیتهای متفاوتی را تجربه کردهام چنین اعترافی کمی خندهدار به نظر برسد، اما اگر شما تا به حال طعم تولد یک موجود رسانهای را چشیده باشید این احساس را درک میکنید. موجودی که روزهای اول تولد دائم نگرانش هستید که ضربهای نخورد و از بین نرود و بعد از هر سال با کلی نگرانی حواستان بهش هست و بزرگ شدنش و راه افتادنش را با چشم خودتان نظاره کردهاید. با جیم خوشحال شدهاید، برایش غصه خوردهاید، نگرانش شدهاید، از دیدنش ذوق کردهاید و حالا بعد از 7 سال به بزرگ شدنش افتخار میکنید. 7 سال که میگویم برای شمای مخاطب شاید به اندازه یک ورق زدن این جیم باشد اما برای ما جیمیها به اندازه خونِ دل خوردن یک مادر یا پدر برای بزرگ شدن فرزندش میماند. در تمام این 7 سال خیلیها و خیلی چیزها به بودن و بزرگ شدن جیم کمک کردند. وقتی تاریخ 7 ساله جیم را ورق میزدم به 7 عامل مهم برخورد کردم که در خوشی و ناخوشی و با عشق و محبت کنار جیم بودند و امروز تولد 7 سالگی جیم مدیون آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.