هالیوود و تلاش برای ایران هراسی

Jeem - - الصفحة الأولى - وحید تفریحی irjeem. tafrihi@v.

ابتدا میخواس �تم شما را به گذش �ت های خیلی دور ببرم؛ روزهایی که هالیوود هنوز به اندازه این روزها قدرت نداشت و البته سرش هم به جای دیگری غیر از ایران گرم بود، اما تصمیمم عوض شد، بیایید راه دوری نرویم. همی �ن یک س �ال پیش؛ 25 فوریه 2012 ، روزی ک �ه در کمال تعجب و با وجود رقیبانی به مراتب قویتر و مستحقتر، اسکار بهترین فیلم توسط همسر رییسجمهور آمریکا به »آرگو «ي ضدایرانی داده شد تا اولاً ادعای سیاسی بودن اسکار را قوت ببخشد و شک بسیاری از افراد درباره سیاسی بودن آن را به یقین تبدیل کند و ثانیاً این حقیقت را اثبات کند که نگاه و تمرکز این روزهای هالیوود و شرکتهای فیلم سازیاش متوجه ایران است؛ چه در عرصه سینما و چه در عرصه رسانههای دیگری همچون تلویزیون و ساخت سریالهایی که بخش زیادی از تلویزیون کابلی آمریکا را با حمایت شرکتهای فیلمسازی هالیوودی تحت پوشش قرار داده است. تجربه اسکار و اعطای جوایز آن در برهههای مختلف به فیلمهایی با مضامین سیاسی نشان داده است که هالیوود به هیچ وجه نسبت به مسائلی که در جهان سیاست رخ میدهد و یک پای آن به منافع آمریکا ختم میشود بیتفاوت نیست. مثالی میزنم تا موضوع ملموستر شود؛ شرایط ملتهب سیاسی عراق در سال 2010 و حضور نظامیان آمریکایی در این کشور و به تبع آن تشدید بیثباتی امنیتی در عراق را به خاطر بیاورید. به نظر شما واکنش اسکار 2010 به این شرایط چه بود؟ اسکار در این دوره بیشتر جوایز خود را به فیلم »مهلکه « ساخته کاترین بیگلو میدهد تا نشان دهد که مسئله عراق در آن سالها جزو مهمترین چالشهای سیاسی آمریکا و غرب در جهان بوده است؛ فیلم »مهلکه « )که به گنجه رنج هم ترجمه شده است) که در آن سال 6 اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد درباره چند سرباز آمریکایی است که در خاک عراق مأمور خنثی کردن بمبهای جادهای هستند؛ بمبهایی که صدای انفجار و قربانیان آن در سالهای 2009 و 2010 بارها از عراق به گوش رسید و این فیلم به نوعی سعی میکرد نشان دهد که حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای امنیت است نه خلاف آن. این نمونهها را بگذارید کنار این اظهارنظر اوباما رییسجمهور آمریکا که همین 2 هفته پیش در بازدید از استودیوی پویانمای يسازی دریم ورکز با تمجید از هالیوود، تاکید میکند که هالیوود ابزار کلیدی دیپلماتیک آمریکاست و این صنعت، آمریکا را به قدرتی جهانی بدل کرده است. بنابراین شاید گزاف نباشد گفتن این جمله که این روزها ایران محور توجه هالیوود وشرکتهای فیلم سازی آن است. تجربه اسکار آرگو و ساخت چندین فیلم ضد ایرانی دیگر که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد و البته تولید و پخش سریالهایی با مضامین »ایران هراسی« و دروغ پردازی علیه کشورمان همچون ،

و ... تاکیدی بر این ادعاست. در ادامه س �یری از اقدامات هالیوود در عرصه س �ینما برای تاثیرگذاری دلخ پردازیهای مشخص علیه ایران میآید:

�واه روی افکار عمومی و دروغ البتهبها ین فهرست میتوان موارد ریز ودرشت دیگری هماضافه کرد، همچون فیلمهای سینمایی »ترنسفورمرز 3« و »کش هستند که فقط خواستهاند ایران را هم قاطی دشمنان کنند. البته در پرونده این هفته صفحه ادب و هنر جیم با این نگاه

خواهیمپرداختا ماعلاوهب راین سریال، مواردی دیگری همچون »حیوانات سیاسی« ، »یونیت « )دسته ،( »4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.