را چ هجاکب هسجیا کطرلاد؟ های ایران

Jeem - - الصفحة الأولى -

هرصفحه زاشعار من از زلف تو

شرحیست جز وصف جمالت نبود شرح کتابم

فانی تبریزی

من هجرِ یار دیدهام و باز زندهام این شرطِ عاشقی نبود، خاک بر سرم!

مهدی بقایی از حادثه لرزند به خود قصر نشینان ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم

صائب هان ای شب شوم وحشتانگیز تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جای برکن یا پرده ز روی خود فروکش

نیما یوشیج در سایه این سقف ترک خورده نشستیم بی حوصله و خسته و افسرده نشستیم خاموش چو فانوس که در خویش خمیده است پیچیده به خود با تن تا خورده نشستیم...

قیصر امینپور اگ �ر دیگر همه از آب گلآلود ماهی میگیرند

از بدیشان نیست آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند

لیلا صادقی خواهی که غریق بحر عشاق شوی؟ مشنو، منگر، مگو، میندیش، مباش

افضل کاشانی اگر تو نبودی، من کاملاً بیکار بودم هیچ کاری در این دنیا ندارم... جز دوست داشتن تو

رسول یونان هرجا سخن از جلوه آن ماه پری بود

کارِ من سودازده، دیوانهگری بود پرواز به مرغان چمن خوش که درین دام فریاد من از حسرت بی بال و پری بود

فرخی یزدی در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم

مولانا

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست آن جا که باید دل به دریا زد همین جاست در من طلوع آبیِ آن چشمِ روشن یادآورِ صبحِ خیال انگیزِ دریاست

حسین منزوی در تنم خرچنگی است

که مرا میکاود خوب میدانم من که تهی خواهم شد و فرو خواهم ریخت توده زشت کریهی شدهام بچههایم از من میترسند آشنایانم نیز به ملاقات پرستار جوان میآیند

عمران صلاحی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.