ناصرخان هم از هوملند بی نصیبنماند

Jeem - - الصفحة الأولى -

یکی از موارد عجیب موجود در سریال آمریکایی »هوملند « اس �تفاده یکی از شخصیتهای سریال که از قرار تروریس �ت هم هس �ت از نام اسطوره فوتبال کش �ورمان مرحوم »ناصر حجازی « است. ماجرا از این قرار است که تروریستی به نام مجید ج �وادی برای ورود به خ �اک آمریکا، خودش را ناصر حج �ازی معرفی میکند، حالا در بین انواع خلافهای دنیا ای �ن آقای مجید جوادی هدفش آسیب زدن به امنیت آمریکا است. نکته جالبتر اینجاس �ت که از بین نسل فوتبالیستهای دهه 70 میلادی کش �ورمان که در جام جهانی 1978 ش �رکت داش �تند (تورنمنتی که در سریال هم به حضور تیم ملی کشورمان در آن تاکید شده است) ش �اخصترینها علی پروی �ن و ناصر حجازی هس �تند که دومی به خاطر دریافت پیام از سوی آلکس فرگوسن در ایام بیماری و درگذشتش در این س �الها بیشتر توی دید رسانهها بوده است و بازیکن بی نام و نشانی هم محسوب نمیشود. نکته جالبتر ماجرا این است که شخصیت جوادی که خود را حجازی معرفی میکند در سریال طرفدار ناصر حجازی هم معرفی میش �ود (!) و از قضا بازیگر آن ی �ک ایرانی دورگه هم هست. گویی در فیلم و عالم واقع یک هموطن حتماً باید یک چهره دوست داشتنی را تخریب کند تا خیال عوامل سریال راحت شود. آتی �لا حج �ازی فرزن �د مرحوم حجازی ه �م در اولین واکنش به این ماجرا به رس �انهها گفته بود: »» این موضوع هم برایم جالب است هم عجیب. به نظرم سازندگان این سریال با ایرانیها مشکل داش �تهاند که از نام پدرم هم اس �تفاده کردند. ما ک �ه کاری جز اعتراض در ش �بکههای اجتماعی نمیتوانیم انجام دهیم، اما امیدوارم که مسئولان، این اقدام سازندگان سریال را محکوم کنند چون فقط بحث پدر من نیس �ت و نام ایران هم مطرح ش �ده است .« چندی بعد هم مدعی شد از عوامل س �ریال ش �کایت کردهاند و به سفارت سوئیس به عنوان حافظ مناف �ع آمریکا تحویل دادهاند. ما ه �م برای اینکه از چند و چون نتیجه ش �کایت اطلاعات تازهای کسب کنیم چند روز قبل با آتیلا حجازی تماس گرفتیم، آتیلا هم گفت : »پی گیر شکایت خود هستم و مراحل آن در حال سپری شدن اس �ت .« بعد هم گفت : »من تهران نیستم و تلفن از خارج کشور دارم 20 دقیقه دیگر تماس بگیری �د «! و ما هم چون مرح �وم ناصر حجازی برایمان ارزش ویژهای دارد و دوس �ت داش �تیم هر طور شده از آخرین مراحل احقاق حق ایشان اطلاعات تازهای را تقدیم ش �ما کنیم از 20 دقیقه بع �د و طی چن �د روز، ح �دود 20 مرتبه تماس گرفتی �م اما ام �کان گفتوگوی مجدد با آتی �لا حجازی برایمان فراه �م نش �د و پیامکهایمان هم بیپاس �خ ماند، اما امیدواریم مسئولان و به خصوص خانواده ایش �ان با جدیت دنبال ماجرا را بگیرند و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.