عجیب و سخت اما شدنی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

راستش را بخواهید اول از بودن چنین فناوری خفنی از تعجب دهانمان باز بود و میگفتیم جلالخالق! با خودمان مدام فکر میکردیم چهطور ممکن است در سایتی بهطور همزمان چندین مسابقه زنده، آن هم نه در یک رشته ورزشی و آن هم نه در یک کشور بلکه چندین رشته و کشور مختلف، به صورت کاملا زنده نتایج و گلها به ثبت برسد. خیلی به مغزمان فشار آوردیم که شاید سیستم خیلی عجیبی پشت آن باشد اما از شما چه پنهان همان فرضی که وجودش را تقریبا صفر میدانستیم به اثبات رسید. در واقع در هر مسابقهای، موجودی به عنوان گزارشدهنده حضور دارد و لحظه به لحظه اطلاعات را به فرد مسئول سایت میدهد و او نیز نتایج را در سایت به ثبت میرساند اما با این حال وجود چنین امکانی در گوشیهای همراه همچنان فناوری خفنی محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.