بکوش صاحب خبر شوی...

Jeem - - الصفحة الأولى -

لب کلاممان همین دو راه پیشنهادی خودمان است، ای نکه اصلا نیازی نیست مسابقهای را به تماشا بنشینید، خصوصا در ایام امتحانات. کافیست از طریق اینترنت به یکی از سایتهای اعلام زنده نتایج مانند 3 مراجعه کنید، اسپیکر رایانه خود را هم روشن کنید و مشغول مطالعه کتاب درسی خود باشید. راه دیگر هم نصب نرمافزارهایی مانند یا -

در گوشی است. در این صورت با فعال کردن اینترنت گوشی خود، در هر جایی که باشید یا حتی اگر در بیرون شهر نیز به سر میبرید، میتوانید از بیشتر نتایج مسابقات آگاه شوید! کارشناسان نیز این بیت حضرت حافظ را که میفرماید »ای ب یخبر بکوش که صاحب خبر شوی« را تحلیل کرده و عنوان میکنند جناب حافظ دقیقا دوستان خود را به استفاده از این سایتها توصیه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.