لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 ارسال کنید در متن پیامکتان فراموش نشود...

Jeem - - الصفحة الأولى -

من ای �ن هفته جی �م رو اول به صورت افقی نصف کردم، بعد نیمه بالا رو خوندم خجالت بکش �ین تو این دور و زمونه واسه پول دست به هرکاری نزنین.

صفحهآراییت این هفته عالي بود. سابقه نداش �ت! فقط این تبلیغهاي پایین صفحت تو حلقم! چهقدر زیاد بودن و قد بلند!!!

س �لام جیمی. واقع �ا خیلی دلم گرفت وقتی ت �و بیشتر صفحاتت آگهی دیدم. اص �لا احتیاجی به این کارا نیس �ت. فقط کافیه یه ش �ماره حس �اب بدی. اونقدر عزیز هستی که نذاریم دس �تت پیش غریبه دراز کنی.

راستي من کلا روزنامه نميخرم جز 5 شنبه، گرچه واقعا 500 تومن واسه جیم زیاده (بوس!) اما قول میدم 5شنبه شد6 تا بخرم شاید کمکي کنه به کاهش تبلیغات.

از نش �ریه جی �م انتظ �ار داریم اطلاعات غل �ط به مردم ندهند. اولا جام جهانی در س �ال 1976 برگزار نشده و 78 بوده، دوما حسن روشن به اس �کاتلند گل نزده و ایرج دانایی فرد بوده.

جیمی این آقای برند مثل اینکه هنوز تو قدیما س �یر میکنه. اس �تاد جزوه نگوید، بهتری �ن حالت برای دانشجوهاس �ت. ب �ه راحتی میش �ه صدای اس �تادو ضبط ک �رد و فقط س �ر کلاس گوش داد. ول �ی واقعا پایاننام هه �اش جال �ب وجذابن :))

ام �روز بابام ی �ه هفتهنامه آگهی واسم آورده که چندتا مطلب از جیم توش بود! با این اوضاع و احوال من دیگه احساس امنیت نمیکنم: )

در مت �ن پیامکت �ان جی �م فرام �وش نش �ود. یعني اگ �ر جیم نداش �ت چاپ �ش نميکنی �ن. واقعا س �طح فک �ري ش �ما پایین �ه ک �ه حرفه �اي ح �ق رو نميش �نوید. متأسفم.

دلیل این که از شما خواستیم »جیم « در ابتدای پیامکتان بنویس �ید ای �ن اس �ت ک �ه پیامکهای ش �ما با پیامکهایی که برای س �ایر صفحات روزنامه ميآید اش �تباه نشود. سامانه پیامکی جیم با روزنامه مشترک است و با نوشتن کلمه »جیم « در ابتداي پیامک هم �کاران روابط عموم �ي راحتتر دستهبندي پیامکها را انجام ميدهند.

سلام جیمی. بدون شرحت عالی بود. خیلی خوب اومدی! چرا اینقدر تبلیغات کرده بودین حالم گرفته شد؛ ی �ه پیش �نهاد دارم: به آق �ای هدایتی مش �ک لتون رو بگید ش �اید دلش به حالتون سوخت و شما را جملگی از فقر نجات داد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.