اینهفت برنده!

Jeem - - الصفحة الأولى -

سلام بر جیم خوانان عزیز، خداییش رفیقی به بامعرفتی ما س �راغ دارید؟ اگ �ر داری �د بگویید بیای �د در جیم استخدامش کنیم! س �ه ش �نبه گذش �ته یعنی دیروز نه پریروز یعنی 19 آذر ماه که امس �ال با میلاد خجسته حضرت امام موسی کاظم (ع) مزین شده بود، روز جشن تولد 7 سالگی جیم بود! ولی هر چه ب �ا خودم �ان کلنجار رفتی �م دیدیم بدون ش �ما لط �ف و صفایی ندارد، ب �رای همین نه کیکی، نه ش �معی، نه فوتی و نه حتی ش �اخه گلی! اما ام �روز که ش �ما را در کنار خودمان احس �اس میکنیم، مزه واقعی روز تول �د را دارد، تولدی ک �ه هر هفته ب �ا چاپ یک ش �ماره از جیم آن را جشن میگیریم...! اما در این قس �مت از جش �ن تولد این هفت �ه میرویم س �راغ کادوها! اگر خاطر مبارکتان باشد که هست، هفته پیش مس �ابقه کوچک »هفت جیم« را بهانه کردیم تا به مناسبت 7 سالگی جیم به 7 نفر از جیم خوانان هدایایی به رسم یادبود تقدیم کنیم، 7 جیمخوان �ی ک �ه 7 صفت جیمی برای جیم که با جیم ش �روع ش �ود را کنار هم قطار کرده باشند، از بین تعداد بس �یار زیاد ش �رک تکنندگان هیئ �ت داوران جوای �ز اول تا هفتم خود را تقدیم میکند به:

جیم �ی ت �و: جاهل، جهنمی، جرزن، جوگیر، جهانخوار، جو ف �روش گندمنما و جنگ افروز نیس �تی بلک �ه جال �ب، ج �ذاب، جوانپس �ند، جاودانه، جورواجور، جوندار و جهانی هستی!

هف �ت قطارجیم �ی! 1. ج �ذاب (کمیک) - 2. جس �ت وجوگر (گزارش)- 3. جدی (ادب وهنر)- 4. جانگداز (ذهن زیبا)- 5. ج �لاد (ورزش وتفری �ح)- 6. جان نثار (آنت �ن)- 7. جاگیر (تبلیغات)! بزن کف قشنگه رو...

جس �ور، جال �ب، جانان �ه، جوج �ه هف �ت روزه، جورواجور، جوگیر، جفنگنویس

جس �ور، جال �ب، جیگ �ر، جن �و نآور، جن �ت مکان، جذاب، جلب

چون که تو هس �تی »جالب « / هر هفته تو یه قالب * تو یک صفحه »جذاب « میشی / تو یک صفحه جالب میشی * تو هر بحثی وارد میش �ی / پس ک �ی میخوای »جدی « بش �ی؟! * چ �کار کنم ای خدا؟ / از جیم نمیش �م »جدا « * تو هر »جمعی « جا داری / بکن واس �م ی �ه کاری! * بده »جایزه « بیه! / نگو مال تو نیه! * جعفری و سبزیجات / »ج �وک « بزن جا تبلیغات * قالب شعرم پرید / قافیهها رو کی چید؟!

هفت جیم: جذاب- جالب- ج �وک- جیگ �ر- جنجال برانگیز (این مورد فقط یه دلیل داره اونم ورزشه)- جدید- جنبه بالا.

جالبن �اک، جذبن �ده، جوانپس �ند، جوانگ �را، جان �دار، جیگول، جسور از همه عزیزانی که انتخاب نش �دند عذرخواهی و البته تش �کر میکنیم، دوس �تانی هم که برنده ش �دند لطفا وانت به همراه داش �ته باشند، هزینه جابهجای �ی هدای �ا به عه �ده برنده اس �ت! چون این جایزه خیلي خفن اس �ت، خودمان خدمتتان تماس ميگیری �م پس لطفا پاش �نه در دفتر جیم را دست نزنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.