ازوبلاگ» شلم شوروا«

Jeem - - الصفحة الأولى -

من بیتقصیرم! من بی تقصیرم به جان مولا. حاجی اونروز خانجون یه تبلت گالکس �ی داد دس �تم و گف �ت هم �ه میگن تو مهندسی ناسلامتی، ببین میتونی یه چی توی این بیلبیلک بریزی بردرازده فرنگ رفت �هام رو ببینم، دلم یک ذره ش �ده تاحالا اینهم �ه ازش بیخبر نب �ودم. منم واس �ش »وی. چت «و »تانگو « ریختم و موقع تنظیم برنامهها حتی عکس خانجون رو هم نذاشتم یه منظره جای عکسش گذاشتم .یه اسم مستعار هم انتخاب کردم. دیگه من چه تقصیر دارم زرت و زرت این بچه مچهها واسش پیغام میفرستن که تو رو خدا یه بار با من چت کن، بد بودم بلاکم کن! من بیتقصیرم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.