»پامچ «

Jeem - - الصفحة الأولى -

حرف حساب وقتی ما پس �رها اولین بار وارد محیط مدرسه ميشویم، حس خاصی داریم. یه نوع دلهره از دیدن پسرهای بزرگتر و غریبه. کس �انی که خیلی راحت در رفت و آمدند، بازی میکنند و خلاصه تو س �ر و کله هم ميزنند. گاهی هم وقتشان را صرف سر به سر گذاشتن کلاس اولیه �ا ميکنند. یه چیزی تو وجود بچههای کلاس اولی هس �ت که به مرور، با بزرگتر ش �دن کمرنگ و کمرنگتر ميشود. با بزرگتر شدن و بالطبع آن مرد شدن، این حس دلهره آرام آرام از بین رفته و دیگر مدرسه، دانشگاه، خیابان، روز و شب، تنهایی، نیمکت پ �ارک و... تف �اوت چنداني ندارن �د. با خیال راح �ت ميروي و ميآیي، هرچند نه به صورت مطلق، اما بیش �تر مواق �ع اینگون �ه به پیش ميرود. ما تقریبا نصف جامعه هستیم، اونقدرها س �خت نیس �ت که حداقل سعی مان را بکنیم، نصف دیگه جامعه هم، حداقل وقتی بزرگ ش �د، مثل ما این امنیت نس �بی را احس �اس کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.