مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

به افتخار مخاطب بیصدا ! یک وبلاگ میتواند آرام و بیصدا باش �د. میتواند مخاطبان س �اکتی داش �ته باش �د. مخاطبانی که بیایند. بخوانن �د، لبخند بزنند ی �ا غمگین ش �وند بدون اینکه صدایی ازش �ان دربیای �د. ی �ک وب �لاگ میتوان �د اینج �وری باش �د ولی کش �ته مرده زیادی داش �ته باش �د. کس �انی که دوستش دارند هر از چندی میآیند، گاهی حتی پیوس �ته، ام �ا آرام برای چیدن یک نکته، یک حرف جدید، یک مطلب زیبا... یک ستون در یک هفتهنامه کثیرالانتشار نیز همینطور میتواند باش �د. هر چند در دس �ت تکتک مخاطبانش هزارجور وسیله و اپلیکیشن برای خواندن و شنیدن و حتی نوشتن و ارتباط گرفتن باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.