طرح ضربتی سواد دهی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

به نظر من یکی از عمدهترین مشکلات سازمان میراث فرهنگی کم س �وادی نیروی انسانی آن است! دوس �تان میراث فرهنگی قبل از این که لیچارجات خ �ود را به بنده عنایت کنند، اندک درنگی بفرمایند تا عرض کنم که این جمله قصار نظر بنده نیست و همانا نظر قائم مقام و معاون میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و از این قبیل مسائل است آن هم در نشست خبری تشریح عملکرد 100 روزه این س �ازمان! البته حجت سه راهکار هم پیشنهاد داده از جمله جذب باسوادان با برگزاری آزم �ون، برپای �ی کلاسهای آموزش �ی ضمن خدم �ت و در نهایت منتقل کردن نیروهای کم سواد به سازمانهای وابسته. اما اگر شما هم جزو مدیرانی هس �تید که زبانم لال پی به کم سوادی نیروهای انس �انی خود بردهاید، ما برای ش �ما راهکارهای بسیار سریعتری سراغ داریم: 1- ثب �ت نام اجب �اری نیروهای کم س �واد در دانشگاه به زودی تاسیس ایرانیان. 2- بهرهگی �ری از روشهای نوین یادگیری در دروس فوق تخصصی. به عنوان مثال اس �تفاده از روش »عل �ی فینگلیش آبادی« برای یادگیری درس زبان انگلیسی! البته روش بهتر برای مأنوس شدن با این درس، سر زدن به صفحه فیس بوک »مسی « است، زیرا برخی ناعزیزان محبت کرده و ترجمه خارجگینی آن چه تا کنون تنها در پشت درهای توالت پارک شهر میخواندید را نیز صرفا برای یادگیری ملموستر نگاریدهاند!! 3- دمیدن فوت اس �تادی به وس �یله نی قلیون منتهی به روش بوتاکس بهداشتی به نواحی زیر شقیقه، در صورت بیقی بیش از حد نیرو! 4- بقایی درمانی؛ به خصوص در سازمانی چون می �راث فرهنگی! اصولا تلمذ در محضر برخی خواص برای افزایش سواد خوب نباشد، برای ارتقاء کاری در سالهای آتی جواب میدهد! 5- اگر همه این راهکارها بینتیجه ماند، وليّ نیرو را خواسته و در حضور او، گوشش را بکشید! البته از ما میش �نوید خیلی برای افزایش سواد نیروها تلاش نکنید، به هر حال اگر ش �ما مدیر توانمندی باشید حتما میدانید که کم سوادی نیرو محاسنی نیز دارد! شاید شرایط کانادانشینی شما هم جفت و جور شد ولی اگر نیروی باسوادی داشته باشید، خوابش را هم نمیتوانید ببینید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.