جارچىالنسا تقديم مىكند

Jeem - - الصفحة الأولى -

اهم... س �ام خدمت تمام خوانندگان و ش �نوندگان احتمالی صفحه وزینتر از همیشه جارچی. دلیل وزینتر از همیشه بودنش هم دقیقا بهخاطر این است؛ بالاخره بر همگان واضح و مبرهن و مسلم شد که نویسندگان خوش قلم و روان بنویس جارچی که همانا گروه »جارچی النسا« میباشد، خیلی کارش درستتر و بهتر است و از این حرفها. البته خیلی هم آس �ان نبود و همه این دس �تاوردها پس از مذاکرات پیدرپی که پشت درهای بسته در »اُدج « یا همان اتاق دبیر جیم به دست آمد و بعدش مقرر شد یک هفته در میان ما به صورت گروهی برای شما دوستان بنویسیم تا یک جورهایی تعادلی ایجاد ش �ود بین مطالب آبدوغ خیاری و ش �به طنزهای خنک گروه »فو « )که همان مخفف »فروزان نیا« و »وکیلی « است) و طنز واقعی که قاعدتا ما یعنی »جارچی النسا« آن را مینویسیم! البته اصا نگران نباشید چون گویا آنطور که سردار موسی کمالی جانشین نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعام کرده، احتمالا مدت سربازی افزایش پیدا میکند و دقیقا میشود 24 ماه و این نوید را میدهم که به زودی از دست این دو موجود طنز نویس نما حداقل برای مدتی خاص میشوید! البته خودمان هم میدانیم که اگر همه هفتهها ما مینوشتیم خیلی خیلی بهتر میشد، اما بالاخره خانم هستیم و دل صاحب مردهمان رئوف و مهربان است و همینطور احساسات از وجودمان فوران میکند، دیگر کاری نمیشود کرد! برای اینکه به شما بزرگواران در هفتههایی که گروه »فو « جارچی را مینویسند، بد نگذرد میتوانید با جارچی کاردستی درست و برای ما ارسال کنید یا اصا بگذاریدشان برای تمیزکاریهای آخر سال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.