کلیه صددرصد فوتبالی؛ فروشی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

عم �رانزاده (مداف �ع تیم فوتبال اس �تقال): ش �ما باور نمیکنی �د، م �نِ بازیک �ن باید برای حل مشکلاتم چقدر فکر و خیال کنم. اینطوری باش �د باید کلیهام را بفروشم!

جوابی � ه: اوضاع ش �ما که خوب اس �ت ما الان داریم به ف �روش قرنیه و کب �د و اینها فکر میکنیم.

محمدجواد ظریف (وزیر ام � ور خارجه): م �ا با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال میکنیم و البت �ه در براب �ر ه �ر اق �دام نامناسب و غیرسازنده واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوش �مندانه نش �ان خواهیم داد.

جوابی � ه: خ �دا خیرت �ان بدهد فقط نمیدانم چرا اس �م هدفمند ک �ه میآید تن و بدن آدم میلرزد؟!

عباس پاپیزاده (نماینده مجل �س): طب �ق تحقیقات و بررس �یهایی که انجام ش �ده برنجهایی که از سایر کشورها به ای �ران وارد ش �ده، آلودگی قابل ملاحظهای دارد.

جوابیه: یک قانون هست به نام قانون پایس �تگی بررسی آلودگ �ی برنجه �ای وارداتی، که بر اس �اس آن این بررس �ی میزان آلودگی هیچ گاه محاسبه نمیشود و همیشه از مجلسی به مجلس بعد منتقل میش �ود، گفتم در جریان باشید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.