شروع طرح جمعآوری شپش از جیب مردم

Jeem - - الصفحة الأولى -

اصغر فره �ادی در مصاحبه با یک رس �انه خارجکی گفته اس �ت : »خودسانس �وری بدتر از سانس �ور اس �ت «. ما که هر چه دو دو تا چهارتا کردیم به نتیجه نرس �یدیم و نتوانس �تیم درست متوجه منظور جناب فرهادی بشویم البته به همین بس �نده نکرده و حتی به سراغ دو سه تا شش تا ه �م رفتیم و آن را بررس �ی کردیم اما متاس �فانه به نتیجه نرس �یدیم! البته ميدانیم این ماجرا دقیقا مثل این اس �ت که بگوییم خودزنی بدتر از کتک خوردن است! معلوم است که آدمیزاد وقتی قرار باش �د خودش بزند فک خودش را بیاورد پایین ی �ک جوری میزن �د که کمت �ر دردش بگیرد یا حداقل فکش کمتر پایین بیاید.

معاون تربیت بدنی و س �امت آموزش و پرورش اعلام کرد که تمام دانشآموزان کش �ور تحت پوشش طرح پیشگیری از آلودگی به شپش سر هستند. ما هم به مسئولان مربوط �ه و ن �ا مربوط �ه پیش �نهاد میدهی �م م طرح جلوگی �ری از آلودگ ودگ �ی شپش و تار عنکبوت وت و انواع حشرات از جیب و ایضا کیف پول را هم راهاندازی بفرمایند. د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.