ناراضیها به ثبتاحوال مراجعهکنند!

Jeem - - الصفحة الأولى -

آیا انتخاب نام برای فرزند چارچوب و ضوابط خاصی دارد؟ آیا افراد میتوانند نام خود را تغییر دهند؟ پرطرفدارترین اسمها کدام هستند؟! پاسخ به این سوالات را نه در گفت و گوی ویژه خبری بلکه در گفتوگوی کوتاه با »نوبری « کارشناس نام اداره ثبت احوال استان خراسان رضوی، میتوانید بخوانید:

قانون خاصی برای نام گذاری افراد وجود دارد؟ در ثبت احوال قانون مصوب وجود دارد که این قانون ابتدا حق تعیین اسم را به تعیین کننده اسم که همان ولی باشد می دهد، اما قوانینی هم هست که اسم باید معنی و مفهوم مشخص داشته باشد، جنسیت طرف در اسم مشخص شده باشد و مناسب با عرف جامعه باشد. توهین نباشد و معنای بدی نداشته باشد.

فراوانترین نامها در استان خراسان رضوی کدامند؟ فاطمه، زهرا، نازنین زهرا و در پسرها امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین

منبع خاصی برای تعیین نام وجود دارد؟ بله! در ادارات ثبت احوال اسامی که خانوادهها میتوانند برای فرزندانشان انتخاب کنند موجود است.

ممکن است ثبت احوال با نامی مخالفت کند؟ اگر اسمی که انتخاب میشود با عرف و شرع مخالفت داشته باشد و معنی نامناسبی داشته باشد با آن مخالفت میشود.

اگر کسی بعد از بزرگ شدن از نامش ناراضی بود، میتواند نامش را عوض کند؟ بله، جدیدا قانونی وضع شده است که اگر شخص به سن 15 سالگی رسید و از نامش ناراضی بود میتواند به ثبت احوال مراجعه و اقدام به تعویض نام خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.