میخواهم دکتر، مهندس شوم

Jeem - - الصفحة الأولى -

آینده نگری هم بد نیس �ت! آمدید و فردا روزی در رش �تهتان متخصص ش �دید. آن وقت چطور میخواهی �د نظ �رات خود را ب �ه صاحب نظران همین رش �ته، در همه دنیا برس �انید. چه طور در مکالمه با آنها س �عی میکنید کم نیاورید؟! چه بسا که زبان انگلیس �ی برای متخصص شدن در اکث �ر علوم رایج در کش �ور ضروری اس �ت. در زبانندان �ی دانشآموختههای دوره کارشناس �ی همی �ن بس ک �ه در کنکورهای ارش �د و دکتری کس �ی اگ �ر زب �ان را 50 درصد بزن �د، حتی با درصدهای پایی �ن در دروس تخصصی، احتمالا قبول میشود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.