برای درآوردن نان شب

Jeem - - الصفحة الأولى -

انگلیس �ی را برای پول درآوردن هم میتوان یاد گرف �ت. هم به عنوان مترج �م حرفهای، هم یک راهنمای گردش �گری، بازاری �اب و... . جدای از اینک �ه اس �اس ورود به بعضی از ش �غلها مثل تجارت الکترونیک، زبان انگلیسی است. بسیاری از ابزارها و نرمافزارهایی که با زبان بینالمللی در اختیار ما قرار دارد، میتواند وسیلهای برای امرار معاش و کسب درآمد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.