میخواهم فیلم ببینم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

گفتن ندارد ک �ه این روزها دیدن فیلم، س �ریال، مس �ابقات، حت �ی ب �ازی ک �ردن در گیمنتها و فرهنگیترش خواندن کتاب و رمانهای خارجی تولید ش �ده در ش �رق تا غرب، همه به دانس �تن سطوحی از زبان نیاز دارد. این روزها نه فقط برای سرگرم ش �دن، که برای بهرهمندی از محصولات فرهنگی درست و حسابی هم باید زبان بلد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.