سلام دنیا

Jeem - - الصفحة الأولى -

ش �اید از ش �دت مهماننوازیمان باشد که حتی اگ �ر با احتمال یک در میلی �ون رخ دهد، باز هم دوس �ت نداریم رهگذر خارجی را در حالی که دنبال آدرس فلان جاذبه گردش �گری شهرَت که آوازهاش به آن سر دنیا رسیده، میگردد در خیابان معطل ببینیم. جدای از این حس بش �ر دوستانه،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.