سولها

Jeem - - الصفحة الأولى -

با قیافههای جدی و سوسول سر کلاس حاضر میش �وند و یک وانت وس �یله دنبال خودشان میکش �ند، از ه �ر وس �یلهای �یله ای ک �ه فک �ر کنند روزی به دردش �ان خواهد خورد یک نس �خه هم �راه خود دارن �د، مثل انواع دیکش �نریها، �نری ها، فلشکارت تها، ها، هدس �ت، �ت ، مکالمات زبان اصلی، کفگی �ر، ملاق �ه و... ردیف اول مینش می نش �ینند و چشمش �ان به دهان و حرکات اس �تاد است تا بلک �ه فرجی ش �ود و از کلاس چیزی به آنها آنها بماسد، د، تریپ عاشق سینه چاک زبان میآیند می آیند و معمولا ولا ه �ر روز معادل و ترجمه هزار تا کلمه ج �ور واجور را از اس �تاد میپرس می پرس �ند و انتظار دارند استاد بیچاره ترجمه همه آنها آن ها را دو لپی تحویلش تحویل ش �ان بدهد و مثلا بداند در گینه بیسائو مردم ب �ه » کره الاغ کدخدا « چ �ه میگویند می گویند یا مثلا مع �ادل »خروس قطبی « در جنگلهای آمازون چیست! ناگفته نماند که استعداد این موجودات صرفا در قس �مت تلفظ اس �ت و در عوض در قس �مت املا بدج �ور میلنگند. می لنگند. همه هدفش هدف ش �ان هم این اس �ت که آخر ترم بتوانند چهار تا کلمه فرنگی را پش �ت سر ه �مب لغ �ور کنن �د...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.