گونه فسقلی ها

Jeem - - الصفحة الأولى -

توی کلاسها کلاسها معمولا از این گونه گو به وفور پیدا میش می ش �ود. فسقلی هایی ک �ه ب �ه مح �ض تول �د و ترخیص ت از بیمارس �تان، با در دس �ت � داش �تن معرفینامه معرفی نامه از پزش �ک ز زن �ان و زایمان ( جه �ت تائی �د هویت وج �ودی!) وارد موسسات آموزش زبان میشوند و ثبت نام میکنن می کنن �د، ت �ا اورجینال ش �وند و زبان اصلی! مصرف م مدرکش �ان حس �ابی بالاس �ت، حتی بیش �تر از شیر مادر و پوش �ک! موسسات زبان ب �ه این گونه از انس �ان ها، ف �رت فرت مدرک می دهن �د و پدر و مادرها ه �م فرت فرتتر و خوشحال، این مدارک را از در و دیوار آویزان می کنن �د. مث �لا م �درک تلفظ ح �روف بزرگ انگلیسی با چشمان بسته، مدرک تلفظ حروف کوچک با دهان باز، م �درک تلفظ اعداد زوج چهار رقمی با ش �عر، مدرک مکالمه کامل زبان به شیوه ناش �نوایان، از جمله مدارکی است که فس �قلی ها در سال اول ورود به این موسسات موفق به کس �ب آن ها میشوند. این موجودات بی آزارترین گونه زبان آموزان هستند و با دیگر گونهها همزیس �تی مس �المت آمیز دارند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.